Ste manažér zodpovedný za výrobný proces? Dokážete vyhodnotiť efektivitu a skutočnú vyťaženosť personálu vo výrobnom procese? Zaujímajú vás možnosti ako jednoducho znížiť prestoje odhalením zbytočného plytvania času?

Unikátny systém CommOn predstavuje nástroj na zlepšenie komunikácie, monitorovanie reakčného času a vyťaženosti personálu, odhaľovanie kritických miest plytvania času a tým okamžitý nárast efektivity a znižovanie prestojov. Jedinečná súhra hardvérových komponentov so softvérom zabezpečuje jednoduchosť používania pre personál, elimináciu zbytočného času stráveného manuálnym zapisovaním dát a zároveň znemožňuje zneužitie systému.

Bežné softvérové riešenia vám prezradia vždy iba to, čo je do nich manuálne zaznamenané. CommOn váš personál naopak odbremení od byrokracie, zatiaľ čo vám poskytne skutočné a pravdivé dáta o fungovaní vašej prevádzky.

Zlepšenie vám prinesie už samotné zavedenie systému od prvého dňa používania. Vďaka prehľadu zo zozbieraných dát budete mať následne možnosť efektivitu a vyťaženosť merať, odhaľovať slabé miesta a kontinuálne sa zlepšovať.

Ako to funguje?

Vysielač (pre operátora)

Privolanie personálu na konkrétne pracovisko jednoduchým použitím vysielača operátorom.

Prijímač (pre privolaný personál)

Oznámenie privolania personálu na prijímači, ktorý má neustále so sebou bez ohľadu na jeho polohu v rámci výrobnej plochy.

Softvér (pre manažment)

Poskytuje zoznam všetkých volaní vrátane času príchodu personálu a času odstránenia problému a takisto hodnotné sumárne informácie a analýzy o priemernom ako aj celkovom reakčnom čase personálu a jeho vyťaženosti, informácie o priemernom aj celkovom čase prestojov, resp. odstránenia porúch, real-time hlásenia kritických situácií a podobne.

Máte ďalšie otázky?
Systém na privolanie personálu

NAJVÄČŠIE VÝHODY POUŽITIA SYSTÉMU CommOn

FAQ

Ako dokáže systém znížiť naše prestoje?
Jednoduchým stlačením vysielača dokáže operátor informovať personál (obvykle pracovník údržby, logistiky, kontroly a pod.) o jeho potrebe na konkrétnom pracovisku. Personál tak prichádza skôr, čo znižuje celkový čas, kedy pracovisko neprodukuje. Predstavte si, že dokážete ušetriť na každom prípade na linke len 5 minút. Aký dopad by to malo na vaše tržby za mesiac, za rok?
Akým spôsobom dokážeme ušetriť mzdové náklady?
Vďaka zozbieraným dátam dokáže manažment sledovať a vyhodnocovať jednotlivé linky, pracoviská, celú halu, prípadne jej jednotlivé časti (napr. lakovňa, lisovňa a pod.) a takisto sledovať skutočný čas príchodu personálu a času trvania prestoja. Na základe týchto dát je možné optimalizovať potrebu pracovnej sily omnoho efektívnejšie. Nakoľko ide o zaznamenávanie privolaní personálu priamo operátormi, ide o dáta reprezentujúce časy, kedy je váš personál pri riešení problému, respektíve plnení jeho hlavných úloh skutočne potrebný.
Ako zistíme, či je systém použiteľný aj u nás?
Každá prevádzka má svoje špecifiká a preto konfigurácia jednotlivých funkcií systému ako aj nastavenie potrebnej infraštruktúry sú vždy prispôsobované na mieru požiadavkám ako aj možnostiam zákazníka. Kontaktujte nás s vyžiadaním konzultácie a spoločnou diskusiou preveríme, či dokážeme prispieť k zlepšeniu procesov aj u vás.
Ako prebieha inštalácia systému?
Doručenie systému, jeho inštalácia, uvedenie do prevádzky, otestovanie fungovania a zaškolenie personálu je realizované na mieste inštalácie našimi technikmi.

Vypočítajte si odhadovanú výšku investície v našej kalkulačke.

Kalkulátor výpočtu výšky investície